Przejdź do treści

Szkolenie wprowadzające: „AAC: wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób o specjalnych potrzebach w komunikacji”

Szkolenie ma charakter solidnego, intensywnego wprowadzenia uczestnika w dziedzinę AAC: pokazuje różnorodność użytkowników AAC i ich potrzeb, istotę i strukturę kompetencji komunikacyjnych użytkownika AAC, elementy indywidualnego systemu komunikacji (ISK), metodyczny porządek interwencji. Ma na celu przygotowanie uczestnika do:

 • rozumienia AAC jako dziedziny wiedzy i praktyki oraz podejścia do osoby,
 • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej, zarówno w kontekście rozwojowym, jak i ekologicznym (diagnoza na rzecz budowania/weryfikacji ISK),
 • adekwatnego wyznaczania celów w nauce porozumiewania się,
 • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje i inne strategie wizualne, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka/modelowanie),
 • bycia kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC,
 • początkowych kroków w osiąganiu wczesnych umiejętności komunikacji (wyzwalanie intencji komunikacyjnej, rozszerzanie repertuaru zachowań komunikacyjnych),
 • rozpoznawani/dobierania technik dostępu i nauczania strategii komunikacji
 • nauczania osób niemówiących posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi,
 • rozszerzania funkcji wypowiedzi,
 • rozwijania języka, czyli wydłużania wypowiedzi użytkowników AAC,
 • dobierania i konstruowania pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe) adekwatnego do rozpoznanego poziomu rozwoju komunikacji i strefy najbliższego rozwoju,
 • wplatania nauki AAC w rutynę placówki edukacyjnej lub domu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają składowe indywidualnego systemu komunikacji, nm. in.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory, techniki dostępu. Widzą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmowych ilustracji procesu uczenia się ich użycia. Biorą udział w ćwiczeniach dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Szkolenie trwa dwa dni, obejmuje 22 godzin dydaktycznych, na ogół odbywa się w podanych poniżej godzinach, choć Organizatorzy mogą ustalić je nieco inaczej:

Dzień pierwszy (11h):

900  Wprowadzenie do AAC: Filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji. Kompetencje komunikacyjne użytkownika AAC.3h
1115Przerwa (15 min) 
1130Rodzaje znaków i ich źródła. Znaki, a język. Pomoce do komunikacji i ich rodzaje.3h  
1345Przerwa obiadowa (45 min) 
1430Rozwój umiejętności komunikowania się. Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i planowanie interwencji –  cz. I2h
1600Przerwa (15 min) 
1615 Metodyka wprowadzania AAC cz. I: Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym.3h
1830Zakończenie zajęć dnia pierwszego

Dzień drugi (11h):

800Metodyka wprowadzania AAC. cz. II – Budowanie środowiska językowego. Zasady wprowadzania znaków. Nauka używania znaków w rytuałach. Tablice wyboru.3h
1015Przerwa (15 min) 
1030Metodyka wprowadzania AAC cz. III –  Rozszerzanie kompetencji społecznych i językowych. Dobór sytuacji oraz rozwojowych i sytuacyjnych pomocy komunikacyjnych. Tablice uczestnictwa, kontekstowe, tematyczne.3h
1245Przerwa obiadowa (45 min) 
1330Techniki dostępu i strategie komunikacji.2h
1500Przerwa (15 min) 
1515 – 1730Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i planowanie interwencji – cz. II. 3 klucze doboru słownictwa i budowania indywidualnych systemów komunikacji. Osobiste pomoce komunikacyjne. Dzień użytkownika AAC w placówce edukacyjnej.3h
]

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały (ok. 50 stron w teczce) oraz zaświadczenie o uczestnictwie wraz ze spisem treści szkolenia.