Przejdź do treści

Szkolenie: Edukacja dzieci i uczniów korzystających z alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC).

Zalecane jest, by uczestnicy szkolenia brali wcześniej udział w szkoleniu wprowadzającym, szkolenie nie zawiera bowiem treści podstawowych.

Szkolenie skoncentrowane jest na wczesnej edukacji dzieci używających AAC (przedszkole, wcześniejsze klasy szkoły podstawowej). Nauczyciele uczniów starszych, pozostających w edukacji specjalnej też znajdą w szkoleniu adekwatne wskazówki i sposoby pracy.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do:

  • oceny indywidualnego systemu komunikacji wyposażonego już niemówiącego dziecka,
  • weryfikacji i ewaluacji (poprawy) osobistych pomocy do komunikacji z uwzględnieniem wiodących strategii komunikacyjnych, zasad językowych i technicznych,
  • planowania i wspomagania rozwoju językowego niemówiących uczniów,
  • posługiwania się strategią edukacyjną zwaną Modelem Uczestnictwa, która pomaga konstruować zajęcia z użyciem pomocy do komunikacji odpowiednich pod względem słownikowym, językowym i pragmatycznym,
  • używania techniki czytania uczestniczącego: dobierania tekstów, konstruowania książek, dobierania sposobów czytania tak, by uczestnictwo osoby niemówiącej było optymalne dla rozwoju językowego,
  • rozumienia procesu nauki funkcjonalnych umiejętności czytania i pisania u osób niemówiących i stosowania odpowiednich strategii z użyciem AAC w toku edukacji,
  • projektowania sytuacji oraz gier matematycznych i adaptowania tablic uczestnictwa tak, by uczniowie uczyli się używania pojęć matematycznych,
  • planowania edukacji uczniów niemówiących z uwzględnieniem ich potrzeb komunikacyjnych i językowych.

Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Dzień pierwszy:

900Ocena indywidualnego systemu komunikacji i weryfikacja osobistych pomocy do komunikacji.
Poszerzanie możliwości językowych poprzez odpowiednią konstrukcję narzędzi.
Przegląd celów edukacyjnych dotyczących komunikowania się w IPETach.
3h
1115Przerwa 
1130Model uczestnictwa jako podstawowa strategia edukacyjna  2h
1300Przerwa obiadowa 
1345Model uczestnictwa jako podstawowa strategia edukacyjna – c.d. Tablice uczestnictwa.2h  
1515Przerwa 
1530 Wprowadzenie dzieci niemówiących w świat książek. Czytanie uczestniczące.3h
1800Zakończenie zajęć dnia pierwszego

Dzień drugi:

800Czytanie uczestniczące – c.d.2h
930Przerwa 
945Kluczowe zasady nauki czytania i pisania uczniów niemówiących2h
1115Przerwa 
1130Nauka pojęć i umiejętności matematycznych z użyciem znaków. Adaptowane gry matematyczne.3h
1345Przerwa obiadowa 
1430  Planowanie edukacji uczniów niemówiących; rozkład materiału, a nauka porozumiewania się. Tablice tematyczne. Karty pracy.3h
1700Zakończenie szkolenia 
  • Możliwe jest inne zaplanowanie przerw, ew. nieco inny czas rozpoczęcia zajęć – wg  potrzeb grupy lub z innych powodów organizacyjnych,