Przejdź do treści

Publikacje

Chronologicznie, od najnowszych tekstów:


Smyczek A., „Most ku włączeniu uczniów potrzebujących AAC. Model The Bridge School w Kaliforni”. Terapia Specjalna nr 19/2021, Poznań 2021

Smyczek A., „Chcę, by komunikował się lepiej!” Koncepcja kompetencji komunikacyjnych użytkownika AAC jako klucz do stanowienia celów edukacyjnych. Terapia Specjalna nr 11/2020, Poznań 2020

Smyczek A., Diagnozowanie w stosowaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej [w:] Forum Logopedy nr 11, 2018, s. 48-52, Forum Media Polska, Poznań 2018

Dońska-Olszko M., Smyczek A., Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016

Smyczek A., AAC jako standard. Podnoszenie jakości edukacji przez poprawę warunków porozumiewania się [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;

Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;

Smyczek A., Wykorzystanie znaków manualnych Makatonu przez terapeutów i rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju. [w:], Kaczmarek Bogusława Beata [red.], Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Impuls, Kraków 2014

Smyczek A., Zadania członków interdyscyplinarnego zespołu w tworzeniu indywidualnego systemu komunikacji osoby o specjalnych potrzebach w komunikowaniu się – doświadczenia polskie. Publikacja konferencyjna: Альтернативная и дополнительная коммуникация как основа для развития, реабилитации и обучения людей с нарушениями в развитии. Сборник статей международной научно-практической конференции 18-20 сентября 2014 г. — СПб, 2014. — 240 с. — 978-5-9903711-3-2. Communication as Basis for Development, Rehabilitation and Education of People with Developmental Disabilities Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia 2014

Smyczek A., Wykorzystanie funkcji komunikacji w programowaniu pracy logopedycznej i edukacyjnej z dziećmi nie posługującymi się mową [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwkowa M. [red.], Interwencja logopedyczna. Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, Tom VIII, Warszawa 2012

Smyczek A., Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC): klucz do rozwoju i edukacji dzieci z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się. Krótki przewodnik dla nauczycieli, terapeutów i innych pracowników resortu edukacji. Broszura wydana na Konferencję Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim: „By usłyszeć i zrozumieć dziecko, które mówić nie potrafi”, Wodzisław Śląski, 2012

Smyczek A., Technika planu dnia, a różne cele edukacyjno-terapeutyczne w grupie przedszkolnej dla dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się. [w:] Wolska D., Mikrut A. [red.], 108 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012

Smyczek A., Rozwijanie zabawy z użyciem znaków u małych dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się (cz. II), Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 1(18)/2010, Wrocław 2010

Smyczek A., Rozwijanie zabawy z użyciem znaków u małych dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się (cz. I), Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 2(17)/2009, Warszawa 2009

Kraków Smyczek A., Komunikacja wspomagająca i alternatywna. O prawdziwym włączeniu dzieci niemówiących w zabawę i naukę w przedszkolu, „Bliżej przedszkola” 6.81, 2008, str. 36-40

Smyczek A., Standardy edukacji uczniów niemówiących w szkole krakowskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji Wieloprofilowe usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, Wrocław 2008

Smyczek A., Stanowiska komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych, używających AAC, Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 1(14)/2007, Kraków

Smyczek A., Bolon B., Bombińska-Domżał A., Guzik J., Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! Program edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających komunikacji wspomagającej (AAC).  Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Kraków 2006

Smyczek A., Symptomy ryzyka zaburzeń komunikacji u dzieci w pierwszym roku życia [w:] Król M., Kryszczyńska J., Taczała J., Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Materiały konferencyjne „Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu  w wieku od 0 do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin. Zamość 2006

Smyczek A., Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka dzieci niepełnosprawnych od 1-go do 6-go roku życia. [w:] Król M., Kryszczyńska J., Taczała J., Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Materiały konferencyjne „Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu  w wieku od 0 do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin. Zamość 2006

Smyczek A., Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się. [w:] Błeszyński J. [red.], Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Wydawnictwo IMPULS, Kraków, 2006

Smyczek A., Drogi i bezdroża rozwoju AAC w  Polsce. [w:] Pilch A., Przebinda E. [red.] Gestem – Obrazem – Słowem. Materiały z III Krajowej Konferencji. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się w Krakowie. Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Kraków 2005

Smyczek A., Jak ogarnąć AAC? Standardy edukacji uczniów niemówiących w szkole krakowskiej. [w:] Pilch A., Przebinda E. [red.] Gestem – Obrazem – Słowem. Materiały z III Krajowej Konferencji. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się w Krakowie. Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Kraków 2005

Smyczek A., Dzieci niemówiące bliżej książki – czytanie uczestniczące. [w:] Pilch A., Przebinda E. [red.] Gestem – Obrazem – Słowem. Materiały z III Krajowej Konferencji. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się w Krakowie. Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Kraków 2005

Smyczek A., Słowa-osie. Rozszerzanie słownictwa w osobistych pomocach do komunikacji. Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 5(7)/2004, Kraków 2004

Grycman M., Smyczek A. [red.], „Wiem czego chcę! Z praktyki terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się”, Wyd. Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004

Smyczek A., Wiem, czego chcę – nauka wybierania, [w:] Grycman M., Smyczek A. [red.], „Wiem czego chcę! Z praktyki terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się”, Wyd. Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004

Smyczek A., Pytania o świat [w:] Grycman M., Smyczek A. [red.], „Wiem czego chcę! Z praktyki terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się”, Wyd. Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004

Smyczek A., Domowe zabawy z bratem i siostrą [w:] Grycman M., Smyczek A. [red.], „Wiem czego chcę! Z praktyki terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się”, Wyd. Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004

Smyczek A., Otwieranie świata liter [w:] Grycman M., Smyczek A. [red.], „Wiem czego chcę! Z praktyki terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się”, Wyd. Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004

Smyczek A., Jak zapisywać wypowiedzi uczniów niemówiących? Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 4(6)/2004, Kraków 2004
Smyczek A., Szczawiński P., Komputerowe wspomaganie edukacji uczniów z wieloraką niepełnosprawnością. Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 2(4)/2004, Kraków 2004

Smyczek A., Nie mówię, ale posłuchaj mnie. Wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) [w:] Światło i Cienie, nr 2(40)2003, ChSON „Ognisko”, Kraków 2004

Smyczek A., Stosowanie metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej  (AAC) w klasach przysposobienia do pracy [w:] Piszczek M. [red.], Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przewodnik dla nauczycieli. CMPPP, Warszawa 2003

Smyczek A., Rosnąć razem. Wspomaganie rozwoju małego dziecka w domu rodzinnym. Światło i Cienie, nr 2(40)2003, ChSON „Ognisko”, Kraków 2003

Smyczek A., Terapia zajęciowa jako powinność wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju. Rehabilitacja medyczna , Tom 6 nr 4, 2002 r., Kraków 2002

Smyczek A., Model Uczestnictwa jako podstawa organizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych nieposługujących się mową; [w:] Przybysz-Piwko M. [red.], Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach. Wydawnictwo DIG, Warszawa 2002

Sementelli C., Smyczek A, Reinhart K., Teaching and Learning Together. The International Teacher in Residence Program. Proceedings: International Conference by International Society of Augmentative and Alternative Communication, ISAAC, Denmark, Odense 2002

Smyczek A., Szwiec J., Wspomagające sposoby porozumiewania się – nauka i rozwijanie umiejętności [w:] Piszczek M. [red.], Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, Warszawa, 2001

Smyczek A., Jak skorzystać z doświadczeń amerykańskich specjalistów i użytkowników AAC? Refleksje po półrocznym pobycie w Bridge School w Kaliforni. [w:] W. Loebl, J. Szwiec, P. Szczawińskiego [red.], Materiały konferencyjne III Regionalnej Konferencji Krajów Europy Centralnej i Wschodniej „Wspomagające sposoby porozumiewania się” w Kwidzynie, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”; Warszawa 2001

Smyczek A., Szwiec J., Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., Edukacja dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN;  Warszawa 2000

Smyczek A., Szwiec J Poszukiwanie dróg porozumiewania się, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., Edukacja dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN;  Warszawa 2000

Batko E., Jędrzejczyk E., Smyczek A., Szwiec J., Jak być sobą. O wspomaganiu rozwoju osobowości [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., Edukacja dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN;  Warszawa 2000

Smyczek A., Szwiec J., Metodyka wprowadzania wspomagających sposobów porozumiewania się oraz techniki posługiwania się symbolami. Rewalidacja 1/2000, CMPPP, Warszawa 2000

Smyczek A., Nauka i techniki posługiwania się symbolami na zajęciach szkolnych. Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji „Pomoc dziecku niepełnosprawnemu. Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się”; Kwidzyn 1998

Smyczek A., Zajączkowski K., Diagnoza środowiska rodzinnego podstawą projektu oddziaływań profilaktycznych. Kwartalnik Pedagogiczny nr 2/1996 s.169-187, Warszawa 1996

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *